دانشگاه صنعتی سیرجان

TaghvimBahman1400 - تقویم آموزشی نیمسال دوم (بهمن) سال تحصیلی 1401-1400

تقویم آموزشی نیمسال دوم (بهمن) سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

اطلاعیه ها

مشاهده آرشیو
اطلاعیه های دانشجویان جدید الورود - سال 1400
مشاهده اطلاعیه ها راهنمای شرکت در کلاس های مجازی