تقویم آموزشی

تقویم آموزشی نیمسال دوم ۱۴۰۳-۱۴۰۲ (۴۰۲۲)

تقویم آموزشی نیمسال اول ۱۴۰۳-۱۴۰۲ (۴۰۲۱)

تقویم آموزشی نیمسال تابستان ۱۴۰۲-۱۴۰۱(۴۰۱۳)

تقویم آموزشی نیمسال دوم۱۴۰۲-۱۴۰۱ (۴۰۱۲)

تقویم آموزشی نیمسال اول ۱۴۰۲-۱۴۰۱ (۴۰۱۱)

تقویم آموزشی نیمسال تابستان ۱۴۰۱-۱۴۰۰ (۰۰۳)

تقویم آموزشی نیمسال دوم ۱۴۰۱-۱۴۰۰ (۰۰۲)

تقویم آموزشی نیمسال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۰ (۰۰۱)

تقویم آموزشی نیمسال تابستان ۱۴۰۰-۱۳۹۹ (۹۹۳)

تقویم آموزشی نیمسال دوم ۱۴۰۰-۱۳۹۹ (۹۹۲)

تقویم آموزشی نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹ (۹۹۱)

تقویم آموزشی نیمسال دوم ۹۹-۹۸ (۹۸۲) 

تقویم آموزشی نیمسال اول ۹۹-۹۸ (۹۸۱)

تقویم آموزشی نیمسال تابستان ۹۷-۹۸

تقویم آموزشی نیمسال دوم ۹۷-۹۸

تقویم آموزشی نیمسال اول ۹۷-۹۸

تقویم آموزشی نیمسال تابستان ۹۶-۹۷

تقویم آموزشی نیمسال دوم ۹۶-۹۷

——————————————————————————————–

  • همه دانشجویان کارشناسی ارشد، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته موظف به رعایت آیین نامه آموزشی مربوط به خود می باشند.
  •  طبق تبصره ۲ ماده ۱۴ آیین نامه آموزشی غیبت در جلسات دو هفته اول هر درس، به دلیل حذف و اضافه یا به هر دلیل دیگر مجاز نیست و در صورت پیشامد جزو ۱۶/۳ غیبت مجاز دانشجو محسوب می شود.
  •  کلیه دانشجویانی که بر اساس اعلام گروههای آموزشی مربوطه، بعلت به حدنصاب نرسیدن دروس آنها حذف اعلام میگردد موظف به اقدام و ارائه درخواست به گروه جهت حذف درس مذکور و ثبت نام در درس دیگر می باشند.
  • مسئولیت عدم پیگیری درخواست در زمان مقرر بعهده دانشجو بوده و اداره کل آموزش هیچ گونه مسئولیتی در این زمینه نخواهد داشت (حتی برای دانشجویان فارغ التحصیل)
  •  دانشجویان در ترم آخر از رعایت پیش نیاز و هم نیاز معاف می باشند که البته منوط به درخواست دانشجو و موافقت گروه آموزشی می باشد.
  •  هیچ گونه تداخل برنامه هفتگی و امتحان درس حتی برای دانشجویان ترم آخر قابل بررسی نمی باشد.