نشانی: سیرجان – کیلومتر ۱ جاده بافت – دانشگاه صنعتی سیرجان

تلفن سخنگو: 03441522000      تلفن اپراتور:03441522030         کد پستی: 7813733385