تماس با ما

استان کرمان- شهرستان سیرجان – ابتدای جاده بافت-دانشگاه صنعتی سیرجان-سازمان مرکزی-طبقه دوم-دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

کد پستی: ۷۸۱۳۷۳۳۳۸۵تلفن: ۰۳۴۴۱۵۲۲۰۲۸فکس: ۰۳۴۴۱۵۲۲۱۲۷آدرس ایمیل: meq.sirjantech@gmail.com