تمرینات دوچرخه سواری

اعضا محترم هیات علمی دانشگاه

خواهشمنداست جهت نام نویسی به تربیت بدنی دانشگاه مراجعه فرمایید.

باتشکر علیرضا گلزاری