ثبت نام دانشجویان جهت مهمانی آغاز شد

دانشجویان محترم می توانند جهت تقاضای مهمانی به سامانه سجاد مراجعه کنند.

ورود به سامانه سجاد