ثبت نام و نام نویسی انتخابات شورای صنفی-رفاهی دانشگاه

بسمه تعالی

قابل توجه دانشجویان محترم متقاضی شرکت در انتخابات شورای صنفی-رفاهی دانشگاه صنعتی سیرجان

به اطلاع دانشجویان مایل به عضویت و شرکت در انتخابات شورای صنفی- رفاهی دانشگاه، می رساند که از روز شنبه مورخ 1403/02/08 تا پایان وقت اداری روز دوشنبه 1403/02/10 فرصت دارند جهت ثبت نام و نام نویسی به امور دانشجویی دانشگاه- اداره امور خوابگاه ها مراجعه نمایند.

لازم به ذکر است تاریخ برگزاری انتخابات شورای صنفی متعاقباً اعلام خواهد شد.

                                                                                     « امور دانشجویی دانشگاه صنعتی سیرجان»