دانشگاه صنعتی سیرجان

61 - جدول مقایسه درصد اشتغال دانش آموختگان دانشگاه صنعتی سیرجان به تفکیک در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد سال1400

جدول مقایسه درصد اشتغال دانش آموختگان دانشگاه صنعتی سیرجان به تفکیک در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد سال1400

امروز مســئله ی اشتغال در کشور ما یک مســئله ی بسیار مهم و اساسی است و اگر برنامه ریزی خوب و کار آمد و عمل جدی دنبال این عنوان وجود داشته باشد، به وضوح مشکلات به تدریج کاهش پیدا خواهد کرد.

 

مقام معظم رهبری

 

 

 جدول مقایسه درصد اشتغال دانش آموختگان دانشگاه صنعتی سیرجان به تفکیک در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در سال 1400 با تعدای از دانشگاههای کشور 

 

کارشناسی - جدول مقایسه درصد اشتغال دانش آموختگان دانشگاه صنعتی سیرجان به تفکیک در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد سال1400کارشناسی ارشد - جدول مقایسه درصد اشتغال دانش آموختگان دانشگاه صنعتی سیرجان به تفکیک در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد سال1400

 

توضیحات بیشتر در خصوص پیمایـش اشـتغال فار غ التحصیـان دانشــگاهی :

ایجــاد نظــام اطلاع رســانی و آ گاهــی بخشــی بــه ذینفعــان در رابطــه بــا وضعیــت اشــتغال
هــر یــک از رشــته های دانشــگاهی به منظــور شفاف ســازی و آ گاهــی بخشــی و همچنیــن
رصــد آمــار و اطلاعــات در خصــوص رشــته های آموزشــی می توانــد در کاهــش نــر خ بیــکاری
دانش آموختـگان دانشـگاهی مؤثـر باشـد.

بدیـن منظـور پیمایـش اشـتغال فار غ التحصیـلان دانشــگاهی از ســال 1397 در معاونــت پژوهــش و فنــاوری آغــاز گردیــد.

بهره بــرداری ازنتایــج حاصلــه و تدویــن برنامه هــای مــورد نیــاز هــر دانشــگاه بــرای بهبــود شــرایط اشــتغال
دانش آموختــگان، اســتفاده مؤثــر از شــبکه دانش آموختــگان جهــت بهبــود همکاریهــای
دانشــگاه بــا جامعــه و صنعــت و همچنیــن ایجــاد فرصتهــای شــغلی و کارورزی بــرای
دانشــجویان از اهــداف ایــن برنامــه اســت.

در ایــن برنامــه دانشــگاهها به صــورت مســتقل از طریــق برقــراری ارتبــاط بــا فار غ التحصیــلان بــه پیمایــش وضعیــت اشــتغال
دانش آموختــگان دانشــگاه خــود می پردازنــد کــه ایــن امــر موجــب ارتبــاط بیشــتر دانشــگاه
بـا جامعـه دانش آموختـگان خواهـد بـود. از سـوی دیگـر بـا هماهنگی هـای به عمل آمـده بـا
وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی موسســه برنامه ریــزی آمــوزش عالــی بــا رصــد اشــتغال
دانش آموختــگان دانشــگاههای کشــور بــر اســاس اطلاعــات ثبتــی وضعیــت کلــی اشــتغال
دانش آموختـگان را بـه تفکیـک دانشـگاه، رشـته، مقطـع تحصیلـی و … ترسـیم می نماینـد.
بررســی اطلاعــات از هــر دو روش تصویــر شــفاف تری از وضعیــت اشــتغال دانش آموختــگان
ارائــه می کنــد کــه می توانــد به صــورت مؤثــر مــورد اســتفاده نهــاد آمــوزش عالــی و کلیــه
دانشــگاهها قــرار گیــرد و بــر ایــن اســاس افزایــش اشــتغال دانش آموختــگان دانشــگاهی را
موجــب گــردد.

 

روابط عمومی دانشگاه صنعتی سیرجان

اطلاعیه ها

مشاهده آرشیو