جذب نیروی امریه پژوهشیار

تعداد شرایط
1 نفر رشته مهندسی مکانیک مقطع کارشناسی ارشد : مسلط به امور آزمایشگاهی

رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد : مسلط به امور آزمایشگاهی

رشته مهندسی عمران مقطع کارشناسی ارشد : مسلط به امور آزمایشگاهی

رشته مهندسی کامپیوتر مقطع کارشناسی ارشد : مسلط به شبکه یا وب

 

کسب اطلاعات بیشتر: Amriye.msrt.ir