جلسه مدیران تربیت بدنی

جلسه مدیران تربیت بدنی منطقه ۸ با حضور خانم دکتر رحمانی نماینده وزارت علوم و آقای دکترسیف الدینی دبیرمنطقه هشت و مدیران تربیت بدنی به میزبانی دانشگاه زرند برگزار گردید.