جلسه مدیران فناوری اطلاعات منطقه 8 برگزار شد

جلسه مدیران فناوری اطلاعات با موضوع تدوین آئین نامه برای مراکز فناوری اطلاعات دانشگاه ها و تلاش برای تصویب آن با دعوت دبیر منطقه 8 و میزبانی دانشگاه جیرفت در 8 آذرماه برگزار گردید. در این جلسه معاون آموزشی و پژوهشی، مدیر نطارت، ارزیابی و تضمین کیفیت و مدیر پژوهش و امور فناوری دانشگاه جهت بررسی و اظهار نظر و تبادل اطلاعات در زمینه بهبود سطح فناوری اطلاعات در این جلسه شرکت نمودند. در این آئین نامه به جایگاه مراکز فناوری اطلاعات، وظایف و اختیارات آنها، وضعیت حقوقی پرسنل (مانند حق فنی یا حق انکالی)، بودجه و غیره اهمیت داده شد و مورد تبادل نظر قرار گرفت.