• صفحه نخست
  • اخبار
  • جلسه هم اندیشی فعالیتهای پژوهشی و فناورانه اعضای هیات علمی دانشگاه

جلسه هم اندیشی فعالیتهای پژوهشی و فناورانه اعضای هیات علمی دانشگاه

با هدف همفکری و تاکید بر اثرگذاری فعالیتهای پژوهشی در جامعه و صنعت، ماموریت گرا شدن اعضای هیات علمی در فعالیتهای پژوهشی و فناوری و توضیح تبصره های منتخب بودجه در حوزه پژوهش این جلسه با تاکید ریاست دانشگاه برگزار گردید که مدیریت پژوهش و امور فناوری توضیحاتی در ارتباط با فوانین حمایتی و همچنین رویکرد معاونت پژوهش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در حوزه پژوهش و ارتباط با صنعت ارائه دادند.