• صفحه نخست
  • اخبار
  • جلسه پرسش پاسخ دانشجویان انجمنهای علمی ، کانون های فرهنگی هنری ، تشکل انجمن اسلامی و بسیج دانشجویی و همچنین فعالین فرهنگی به نمایندگی از دانشجویان دانشگاه با هیات رئیسه دانشگاه

جلسه پرسش پاسخ دانشجویان انجمنهای علمی ، کانون های فرهنگی هنری ، تشکل انجمن اسلامی و بسیج دانشجویی و همچنین فعالین فرهنگی به نمایندگی از دانشجویان دانشگاه با هیات رئیسه دانشگاه

جلسه پرسش پاسخ دانشجویان انجمنهای علمی ، کانون های فرهنگی هنری ، تشکل انجمن اسلامی و بسیج دانشجویی و همچنین فعالین فرهنگی به نمایندگی از دانشجویان دانشگاه با هیات رئیسه دانشگاه