حذف تک درس (اضطراری) نیمسال 982 آغاز شد

دانشجویان محترم می توانند از تاریخ بیست و سوم اردیبهشت ماه با مراجعه به پرتال آموزشی نسبت به حذف تک درس اقدام کنند. توصیه می شود با توجه به شرایط پیش آمده در نیمسال جاری و تدوین مقررات آموزشی اختصاصی برای آن حتما این مقررات را از طیق لینک زیر دانلود نموده و مطالعه نمایید.