حضور ریاست محترم تامین اجتماعی سیرجان در دانشگاه

به گزارش روابط عمومی دانشگاه امروز 30آذر ماه رئیس تامین اجتماعی شهرستان سیرجان  دردفتر ریاست محترم دانشگاه حضور ودرجلسه پرسش و پاسخ (بیمه )  اساتید وکارکنان شرکت نموده و ودر جریان مشکلات بیمه ای همکاران قرار گرفته و آنها را راهنمایی نمودند