حضور مدیر فرهنگی دانشگاه در دوره آموزشی فرهنگ و کار در دانشگاه زابل