حضور معاونت و مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه در نشست معاونین منطقه ۸ دانشگاه زاهدان