حقوق شهروندی

نام فایلدریافت فایل
بیانیه ریاست محترم جمهور در خصوص حقوق شهروندیدریافت
منشور حقوق دانشجوییدریافت
منشور حقوق شهروندیدریافت
بخشنامه جدید حقوق شهروندی در نظام اداریدریافت فایل 1دریافت فایل 2
حقوق شهروندی در نظام اداریدریافت
قانون احکام دائمیدریافت
قانون بودجه 1399دریافت
نظام نامه اخلاق آموزشدریافت