درباره من

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: دانشگاه تهران

تماس با من
زمینه های تدریس

کارشناسی

 • ع فتوگرامتری 1
 • ع مبانی کارتوگرافی
 • مبانی کارتوگرافی
 • فتوگرامتری 1
 • عملیات نقشه برداری مسیر
 • نقشه برداری 1و عملیات
 • تئوری خطاها
 • نقشه برداری مسیر
 • دستگاههای پیشرفته ونرم افزارهای نقشه برداری
 • ژئودزی ماهواره ای
 • نجوم ژئودزی
 • مبانی دورکاوی
 • دورکاوی کاربردی
 • کارآموزی
 • نقشه برداری مسیر وعملیات
 • نقشه برداری کارگاهی
 • اردوی کارورزی
 • پروژه
 • نقشه برداری ژئودتیک
 • نقشه برداری مسیر وزیرزمینی
 • نقشه برداری زیرزمینی
 • پردازش تصاویر رقومی
 • پایان نامه
 • ژئودزی ماهواره ای و عملیات
 • عملیات سنجش از دور
 • مبانی بینایی کامپیوتر
 • سنجش از دور
 • پویشگرهای لیزری و عملیات
 • فتوگرامتری 2 و عملیات
 •  
مقالات

مقالات ژورنالی

 •  Clustering of Hyperspectral Image using Fuzzy C-Means Based on Spectral Similarity Measures
 •  Evaluation of Geometric Accuracy of Unmanned Aerial Vehicle (UAV) Images in 2D and 3D Cases
 •  ارائه یک الگوریتم خودکار مبتنی بر هیستوگرام زاویه‌ای به منظور ثبت هندسی تصاویر رادار با دریچه مصنوعی
 •  ارزیابی مراکز درمانی امدادی با استفاده از GIS
 •  بهبود خوشه‌بندی تصاویر فراطیفی با بکارگیری دیورژانس اطلاعات طیفی
 •  بهبود طبقه‌بندی بدون نظارت تصاویر فراطیفی با استفاده از مدل خوشه‌بندی فازی Gustafson-Kessel
 •  بهبود طبقه‌بندی تصاویر ابرطیفی با بکارگیری یک روش نوین برآورد طیف‌های بازتابندگی مرجع
 •  طبقه‌بندی نظارت‌نشده تصاویر فراطیفی با الگوریتم خوشه‌بندی Possibilistic Fuzzy c-Means
 •  

مقالات کنفرانسی

 •  آشکارسازی تغییرات اراضی کشاورزی شهرستان فیروزآباد با استفاده از سنجش از دور
 •  آشکارسازی تغییرات با استفاده از روش آنالیز بردار تغییرات (مطالعه موردی: شهرستان سیرجان)
 •  آشکارسازی تغییرات خصوصیات فیزیکی سطح زمین با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای چندزمانه سنجنده TM (مطالعه موردی: شهرستان سیرجان)
 •  آشکارسازی پوشش برف با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای (مطالعه موردی: کوه دماوند)
 •  ارزیابی گسترش زمین‌های کشاورزی سیرجان با استفاده از تکنولوژی سنجش از دور
 •  استخراج مناطق ساخته شده شهری با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای سنتینل 2 (مطالعه موردی: شهر سیرجان)
 •  برآورد سطح و تهیه نقشه پوشش گیاهی شهرستان سیرجان
 •  بررسی تغییرات پوشش گیاهی شهرستان جیرفت با استفاده از تکنولوژی سنجش از دور
 •  بررسی دمای شهرستان سیرجان با استفاده از سنجش از دور
 •  بررسی پراکنش آلودگی آهن در هوای شهر سیرجان
 •  بررسی پیشروی و گسترش نمک‌زار سیرجان با استفاده از سنجش از دور
 •  تهیه نقشه پهنه‌بندی تخریب اراضی پوشش گیاهی با استفاده GIS-IHWP
 •  شناسایی اکسید آهن با استفاده از داده‌های سنجش از دور
 •  طبقه‌بندی نظارت شده تصاویر فراطیفی با استفاده از روش ترکیبی SID-SAM
 •  مدل سازی بر مبنای واقعیت با استفاده از فتوگرامتری برد کوتاه از عمارت بادگیر معین شهرستان رفسنجان
 •  معرفی تصاویر ماهواره سنتینل 2
 •  مکان‌یابی محل دفن مواد زائد شهری برای شهر سیرجان با استفاده از تکنیک‌های سیستم اطلاعات مکانی
 •  نظارت بر رطوبت سطح زمین با استفاده از شاخص NMDI
 •  
روز
۹:۳۰ – ۷:۳۰
۱۱:۳۰ – ۹:۳۰
۱۱:۳۰-۱۳:۳۰
۱۴-۱۶
۱۶-۱۸
۱۸-۲۰
شنبه
یکشنبه
نقشه برداری مسیر وزیرزمینی (E12)
سنجش از دور (E12)
دوشنبه
ژئودزی ماهواره ای و عملیات (E11)
پردازش تصاویر رقومی (C22)
سه شنبه
نقشه برداری مسیر وزیرزمینی (E16)
سنجش از دور (E11)
پویشگرهای لیزری و عملیات (E16)
پویشگرهای لیزری و عملیات (مرکز نرم افزاری 3)
چهارشنبه
ژئودزی ماهواره ای و عملیات ()
عملیات سنجش از دور (مرکز نرم افزاری 1)
پردازش تصاویر رقومی (E16)