خبرنامه (لطفا کلیک نمایید)

 جهت دانلود به لینک زیر مراجعه کنید

خبرنامه فرهنگی و اجتماعی

 

 

                                 روابط عمومی دانشگاه صنعتی سیرجان