دانشگاه سبز، جامعه سبز، اندیشه سبز

خوشبختانه  با همدلی و الزام ریاست محترم دانشگاه جهت فعالیت در حوزه مدیریت سبز، مساعدت شورای راهبری مدیریت سبز به ریاست دکتر تقی پور، و همکاران فعال این حوزه، دانشگاه صنعتی سیرجان به عنوان یکی از ۳۰ دانشگاه منتخب فعال در بین کل دانشگاه های وزارت عتف در نمایشگاه فعالیتهای اجرایی و تحقیقاتی مدیریت سبز در محل سازمان برنامه و بودجه کشور در تاریخ ۲۰ الی ۲۳ مهرماه سال ۱۳۹۸ حضور داشتند. طرح تولید نانوسلولز از کاغذ باطله به عنوان یکی از طرحهای نوآورانه کشور انتخاب گردید. برخی از فعالیتهای مهم دانشگاه از سال ۱۳۹۵: استفاده از انرژی خورشیدی و ساخت تجهیزات خورشیدی، تولید سوخت زیستی به روش پیرولیز، تولید مصالح سبز، هوشمند سازی، تصفیه آب، ترویج مدیریت سبز، کاهش مصرف کاغذ و تفکیک آن و …


همچنین از فعالین این حوزه و کانون دانشجویی مدیریت سبز تشکر میگردد. امید است همه فارغ التحصیلان و کارکنان این دانشگاه سفیران حفظ محیط زیست و اندیشه سبز در جامعه باشند.