دریافت کارت واکسن واکسیناسیون

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، کلیه دانشگاهیان محترم که واکسن کرونا را دریافت نموده اند می بایست تصویر کارت واکسیناسیون خود را جهت ثبت در پرونده کارگزینی تا قبل از پایان ساعت اداری روز چهارشنبه 19 آبان ماه 1400 به کارگزینی تحویل نمایند.

در صورت عدم تزریق واکسن تا شنبه 22 آبان ماه 1400 فرصت دارند نسبت به تزریق واکسن اقدام نمایند.

درغیر اینصورت از ورود آنها توسط حراست به دانشگاه ممانعت به عمل می آید.

برای دریافت کارت دیجیتالی به این آدرس مراجعه کنید:

vcr.salamat.gov.ir/fa

 

روابط عمومی دانشگاه صنعتی سیرجان