• صفحه نخست
  • اخبار
  • دوره هیبریدی تکنیک های ارزیابی اثربخش دستاوردهای یادگیری ویژه اعضای هیات علمی و متقاضیان جذب دانشگاه های سراسر کشور

دوره هیبریدی تکنیک های ارزیابی اثربخش دستاوردهای یادگیری ویژه اعضای هیات علمی و متقاضیان جذب دانشگاه های سراسر کشور

دوره هیبریدی تکنیک های ارزیابی اثربخش دستاوردهای یادگیری

ویژه اعضای هیات علمی و متقاضیان جذب دانشگاه های سراسر کشور