راهیابی به مسابقات جهانی کارته(کیوکشین ) قزاقستان2019