درباره من

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: شیراز

تماس با من
زمینه های تدریس

کارشناسی

 • فیزیک پایه 2
 • مبانی استاندارد واندازه گیری
 • فیزیک پایه 3
 • فیزیک 2
 • بیوفیزیک
 • ریاضی فیزیک1
 • فیزیک 1
 • آز فیزیک 1
 • فیزیک مکانیک و حرارت
 • ترمودینامیک و مکانیک آماری 1
 •  
مقالات

مقالات ژورنالی

  • Biaxial planar nematic layered structures of highly confined prolate hard ellipsoids
  •  Capillary-driven biaxial planar and homeotropic nematization of hard cylinders
  •  Second-virial theory for shape-persistent living polymers templated by discs
  •  مطالعه گذارفاز حالت یکسان-نماتیک تک لایه ای محدود شده متشکل از ذرات استوانه ای شکل با استفاده از نظریه های انزاگر و پارسونز-لی

   

مقالات کنفرانسی

 •  بررسی پارامترهای نظم در مخلوطی از نانولوله ها و بلورمایع
روز
۹:۳۰ – ۷:۳۰
۱۱:۳۰ – ۹:۳۰
۱۱:۳۰-۱۳:۳۰
۱۴-۱۶
۱۶-۱۸
۱۸-۲۰
شنبه
یکشنبه
ترمودینامیک و مکانیک آماری 1 (E17)
فیزیک 2 (C23)
دوشنبه
سه شنبه
ترمودینامیک و مکانیک آماری 1 (E17)
فیزیک 2 (E17)
چهارشنبه
آز فیزیک 1 ()