زمــــانبنـــــدی فــــراخــــوان آبـــــان مــــاه ۱۴۰۱

زمــــانبنـــــدی فــــراخــــوان آبـــــان مــــاه ۱۴۰۱

ردیفاقدام کنندهاقدامتاریخ شروعتاریخ خاتمه
۱دانشگاهاعلام نیاز۱۴۰۱/۰۸/۱۴۱۴۰۱/۰۸/۳۰
۲مرکز نظارتبررسی اعلام نیاز دانشگاه و تخصیص ظرفیت۱۴۰۱/۰۸/۳۰۱۴۰۱/۰۹/۱۱
۳دانشگاهتطبیق نیاز با تاییدیه مرکز نظارت۱۴۰۱/۰۹/۱۲۱۴۰۱/۰۹/۲۱
۴مرکز جذب اعضای هیات علمیفراخوان۱۴۰۱/۰۹/۲۶۱۴۰۱/۱۰/۰۷
۵دانشگاهبررسی اولیه پرونده متقاضیان با نظر هیات اجرایی جذب دانشگاه۱۴۰۱/۱۰/۱۷۱۴۰۲/۰۱/۲۳
۶ارسال پرونده های متقاضیان دارای شرایط اولیه به کمیته های بررسی توانایی های علمی و صلاحیت عمومی
۷نتیجه بررسی صلاحیت علمی و عمومی در دانشگاه
۸اتخاذ تصمیم در هیات اجرایی جذب دانشگاه
۹ارسال پرونده متقاضیان مورد تایید هیات اجرایی جذب دانشگاه به دبیرخانه هیات مرکزی جذب
۱۰مرکز جذب اعضای هیات علمیبررسی مرکز جذب و طرح در هیات مرکزی۱۴۰۲/۰۱/۲۶۱۴۰۲/۰۳/۱۷
۱۱دانشگاهاعلام نتیجه نهایی توسط دانشگاه به متقاضیحداکثر تا ۱۴۰۲/۰۴/۱۷