درباره من

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: صنعتی اصفهان

تماس با من
زمینه های تدریس

کارشناسی

  • آز الکترونیک صنعتی
  • آشنایی با مهندسی برق
  • ماشین های الکتریکی 1
  • کاربردنرم افزارهای مهندسی قدرت
  • تولید انرژی الکتریکی
  • ماشین های الکتریکی مخصوص
  • پروژه کارشناسی
  • ماشینهای الکتریکی مستقیم ومتناوب
  • ماشین های الکتریکی 2
  • مدارهای الکتریکی 2
  • مدار الکتریکی 2
  • آز ماشین های الکتریکی 1
  • کارآموزی
 •  

کارشناسی ارشد

 • انرژی هیدروژن وپیل های سوختی
طرح درس
مقالات

مقالات ژورنالی

 • A new index for techno‐economical comparison of storage technologies considering effect of self‐discharge
 •  Economical Design of Utility-Scale Photovoltaic Power Plants With Optimum Availability
 •  Effects of Front-End Converter and DC-Link of a Utility-Scale PV Energy System on Dynamic Stability of a Power System
 •  Topology Design for Collector Systems of Offshore Wind Farms With Pure DC Power Systems

مقالات کنفرانسی

  • Comparing the Phase-Shifted and Level-Shifted PWM Techniques for Multilevel Flying Converters
  •  Damping of Electromechanical Oscillations Based on the Internal Model Principle
  •  Effect of X/R ratio of the power system on Dynamic stability of Photovoltaic Power Plants
  •  Effect of dc-link capacitor on small signal stability of grid connected PV power plants
  •  Selecting the Economical Energy Storage System for Photovoltaic Power Plants
  •  ارائه الگوریتم جدیدی برای محاسبه تلفات سوئیچینگ مبدل های خازن شناور چندسطحی
  •  ارائه یک اینورتر چند سطحی جدید برای کاربرد در سیستمهای فتوولتایی
  •  بررسی تـأثیر اندیس مدولاسیون بر رفتار مبدل خازن شناور سه سطحی و پنج سطحی
روز
۹:۳۰ – ۷:۳۰
۱۱:۳۰ – ۹:۳۰
۱۱:۳۰-۱۳:۳۰
۱۴-۱۶
۱۶-۱۸
۱۸-۲۰
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
آز الکترونیک صنعتی (آزمایشگاه مرکزی)
ماشین های الکتریکی مخصوص (E12)
آز ماشین های الکتریکی 1 (آزمایشگاه مرکزی)
سه شنبه
چهارشنبه
آز الکترونیک صنعتی (آزمایشگاه مرکزی)
ماشین های الکتریکی 2 (S12)
آز ماشین های الکتریکی 1 (آزمایشگاه مرکزی)
ماشین های الکتریکی مخصوص (S11)