ساختار پایان نامه ها / پروژه ها دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر

  • رنگ جلد پروژه پایانی دانشجویان ریاضی:  سرمه ای
  • رنگ جلد پروژه پایانی دانشجویان علوم کامپیوتر:   سفید