درباره من
 • دانشگاه محل فارغ التحصیلی: شیراز
 • – زمینه های کاری و علایق پژوهشی: اپتیک و لیزر
تماس با من
زمینه های تدریس

کارشناسی

  • فیزیک 1
  • فیزیک 2
  • فیزیک مدرن
  • الکترومغناطیس
  • فیزیک مکانیک و حرارت
  • فیزیک الکترومغناطیس نور
  • فیزیک پایه 2
  • ترمودینامیک و مکانیک آماری 1
  • ترمودینامیک و مکانیک آماری 2
  • مکانیک کوانتومی 1
  • فیزیک پایه 1
  • آز فیزیک 1
  • مکانیک کوانتومی 2
  • آز فیزیک پایه 1
  • امواج وارتعاشات
  • اپتیک
  • زبان تخصصی
  • فیزیک
 
مقالات

مقالات ژورنالی

 • Asymptotically Flat Wormhole Solutions with Variable Equation-of-state Parameter
 •  Entanglement between Electronic States in Silicene and Photons
 •  Generation and Control of Electronic Hybrid Entanglement via a Two-Dimensional Rashba Anisotropic Nanodot
 •  Spin-Momenta Entanglement in Moving Frames; Properties of von Neumann Entropy
 •  Spin-Spin Entanglement in Moving Frames; Properties of Negativity
 •  Temporal Behavior of the pi-Electronic Spin States in Silicene in the Presence of Magnetic Field
 •  Thermal Entanglement between pi-Electrons in Silicene and Photons; Occurrence of Phase Transitions
 •  Wormhole in f(Q) gravity
 •  Wormhole solutions with a polynomial equation-of-state and minimal violation of the null energy condition

مقالات کنفرانسی

 • اثر میدان مغناطیسی بر رفتار حالتهای اسپینی و وابستگی آن به تراز انرژی در سیلیسن
 •  اثر پارامتر کمانش بر رفتار زمانی قطبش اسپینی در سیلیسن
 •  بازنگری کرمچاله ها در نظریه f(R)
 •  بررسی جواب‌های کرمچاله ای با انتقال‌به‌سرخ ثابت در نظریه گرانش راستال
 •  بررسی جواب‌های کرمچاله ای با معادله حالت متغیر به طور مجانبی تخت
 •  جواب‌های کرمچاله ای جدید در نظریه f(Q)
 •  جواب‌های کرمچاله ای در حال تحول زمانی در نظریه جهان لایه‌ای
 
روز
۹:۳۰ – ۷:۳۰
۱۱:۳۰ – ۹:۳۰
۱۱:۳۰-۱۳:۳۰
۱۴-۱۶
۱۶-۱۸
۱۸-۲۰
شنبه
فیزیک پایه 2 (N14)
مکانیک کوانتومی 2 (E17)
یکشنبه
فیزیک 2 (N13)
فیزیک الکترومغناطیس نور – فیزیک 2 (S15)
دوشنبه
فیزیک پایه 2 (EN11)
فیزیک پایه 2 (EN11)
سه شنبه
فیزیک 2 (EN21)
فیزیک الکترومغناطیس نور – فیزیک 2 (S15)
چهارشنبه