سایت آموزشی برای پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا

مجموعه رسانه‌های آموزش پیشگیری و کنترل بییماری ویروس کرونا توسط مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دفاتر مراکز حوزه معاونت بهداشت تهیه و در آدرسiec.behdasht.gov.ir  بارگذاری شده است.

 

 

 

 

روابط عمومی دانشگاه