روز
۷:۳۰ – ۹:۳۰
۹:۳۰ – ۱۱:۳۰
۱۱:۳۰-۱۳:۳۰
۱۴-۱۶
۱۶-۱۸
۱۸-۲۰
شنبه
نظریه محاسبات (N16)
برنامه سازی پیشرفته (N14)
یکشنبه
برنامه نویسی کامپیوتر (SW21)
برنامه نویسی کامپیوتر (مرکز نرم افزاری 1)
مبانی کامپیوتر و برنامه سازی (E17)
دوشنبه
نظریه محاسبات (N16)
برنامه سازی پیشرفته (N14)
سه شنبه
برنامه نویسی کامپیوتر (SW21)
برنامه نویسی کامپیوتر (C24)
مبانی کامپیوتر و برنامه سازی (N13)
چهارشنبه