سمینار کسب و کارهای حوزه IT در ISC ثبت شد

اولین سمینار کسب و کارهای حوزه IT در سامانه ISC ثبت شد. جهت مشاهده سمینار در سایت ISC به آدرس conf.isc.gov.ir مراجعه نموده و با استفاده از کد اختصاصی 30835-98191  و یا عنوان سمینار عملیات جستجو را انجام دهید.