درباره من

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: دانشگاه شیراز

تماس با من
زمینه های تدریس

کارشناسی

  • فیزیک 1
  • فیزیک 2
  • آز فیزیک 1
  • فیزیک پایه 3
  • فیزیک 3
  • فیزیک مکانیک و حرارت
  • فیزیک پایه 4
  • آز فیزیک پایه 3
  • مکانیک تحلیلی1
  • مکانیک تحلیلی2
  • مبانی استاندارد واندازه گیری
  • فیزیک حالت جامد 1
  • فیزیک پایه 2
  • گرانش
  • ریاضی فیزیک1
  • فیزیک الکترومغناطیس نور
  • فیزیک
  • ریاضی فیزیک2
  • تقارن و نظریه گروه ها
  • آزحالت جامد 1
  • کیهان شناسی
  • پروژه
  • هواشناسی عمومی
  • آز فیزیک پایه 1
 
طرح درس
مقالات

مقالات ژورنالی

 • Behavior of light polarization in photon-scalar interaction
 •  Biaxial planar nematic layered structures of highly confined prolate hard ellipsoids
 •  Capillary-driven biaxial planar and homeotropic nematization of hard cylinders
 •  Diffusive Thermal Conductivity of Superfluid Fermi Gas in p-Wave State at Low Temperatures
 •  ESR response of powder samples of Clear Fused Quartz (CFQ) material to high doses from 10 MeV electrons: Its possible application for industrial radiation processing.
 •  Lifshitz and hyperscaling violated Yang-Mills-dilaton black holes
 •  Thermodynamic motivations of spherically symmetric static metrics
 •  Transport coefficients of the superfluid Fermi gas in p-wave state at low temperatures
 • انرژی تاریک هولوگرافیک سالیس برهم کنشی: توصیف هان شتابدار
 •  محاسبه احتمال های گذار ابرشاره گاز فرمی با تکانه زاویه ای مداری یک در دماهای پایین

 

مقالات کنفرانسی

 • اثرات بلندبرد پراکندگی گرانشی یک اسکالر جرم دار سنگین و ذره اسپین-1
 •  بررسی فازهای دو محوره و هومئوتروپیک و تاثیر سطح مقطع ذرات میله ای شکل در شکل گیری آن ها
 •  بررسی پارامترهای نظم در مخلوطی از نانولوله ها و بلورمایع
 •  بررسی پاسخ های ESR نمونه های استوانه ای کوارتز(CFQ) به تابش اشعه الکترونی 10MeV در دزهای بالا و امکان استفاده از آن در فرآیندهای پرتودهی صنعتی
 •  تاثیر شکل هندسی ذرات و فاصله دیواره های محدود کننده بر فاز لایه ای ذرات بلور مایع
 •  جواب معادلات اینشتین خطی شده با استفاده از لاگرانژی فیرز-پائولی
 •  دامنه پراکندگی گرانشی در برهمکنش فوتون˗ اسکالر
 •  طیف انرژی ابرشاره گاز فرمی با تکانه زاویه ای مداری یک در ناحیه تشدید فشباخ
 •  محاسبه احتمال های گذار ابرشاره گاز فرمی با تکانه زاویه ای مداری یک در دماهای پایین
 •  مشاهده فاز هومئوتروپیک ذرات بیضی گون محصور بین دو دیواره با بکارگیری نظریه کلاسیک تابعی چگالی
 •  مشاهده گذار فاز لایه ای در نانو ذرات بیضی گون محدود شده بین دو دیواره
 •  نمودار گذار فاز نانوذرات میله ای با سطح مقطع مربعی محدود شده بین دو دیواره
 
طرح های پژوهشی
نام فارسی
نام انگلیسی
طرح راه‌اندازی آزمایشگاه فیزیک پایه 3
Physics Lab 3
روز
۹:۳۰ – ۷:۳۰
۱۱:۳۰ – ۹:۳۰
۱۱:۳۰-۱۳:۳۰
۱۴-۱۶
۱۶-۱۸
۱۸-۲۰
شنبه
یکشنبه
مکانیک تحلیلی1 (E17)
فیزیک 2 (N14)
هواشناسی عمومی (E17)
دوشنبه
آز فیزیک پایه 1 – آز فیزیک 1 (آز فیزیک 1)
آز فیزیک 1 (آز فیزیک 1)
سه شنبه
مکانیک تحلیلی1 (E17)
فیزیک 2 (N14)
چهارشنبه
آز فیزیک پایه 3 ()
هواشناسی عمومی – آز فیزیک 1 (آز فیزیک 1)