سومین نشست شورای پژوهشی شهرستان با دبیری دانشگاه

سومین نشست شورای پژوهشی شهرستان سیرجان به دبیری دانشگاه صنعتی سیرجان و میزبانی موسسه معراج اندیشه برگزار گردید. در این نشست از ذینفعان و مسئولین مختلف شهرستان با اهداف همفکری جهت جهش پژوهش و فناوری شهرستان، رفع چالشهای تقاضا محور پژوهشی و همچنین بررسی تعهدات اعضای مختلف حقوقی شهرستان سیرجان دعوت بعمل آمد.