درباره من

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: دانشگاه اصفهان

تماس با من
زمینه های تدریس

کارشناسی

  • مدارهای الکتریکی
  • تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 1
  • ماشین های الکتریکی 3
  • تولید انرژی الکتریکی
  • مدارهای الکتریکی 1
  • پروژه کارشناسی
  • تاسیسات الکتریکی
  • ماشین های الکتریکی 2
  • آز ماشین های الکتریکی 2
  • مبانی مهندسی برق 2
  • ماشینهای الکتریکی مستقیم ومتناوب
  • عایق ها و فشار قوی
  • کارآموزی
  • زبان تخصصی برق
  • اندازه گیری الکتریکی
  • زبان تخصصی
  • انتقال داده ها
  • زبان خارجه

کارشناسی ارشد

 • رایانش تکاملی
 • سمینار
 • پایان نامه
طرح های پژوهشی
نام فارسی
نام انگلیسی
ساختار پایش و مدیریت آنلاین مصرف
Structure of the Online Load Monitoring and Management
مقالات

مقالات ژورنالی

 • A Comprehensive Review on Microgrid and Virtual Power Plant Concepts Employed for Distributed Energy Resources Scheduling in Power Systems
 •  A new coordination strategy of SSSC and PSS controllers in power system using SOA algorithm based on Pareto method
 •  A new simultaneous placement of distributed generation and demand response resources to determine virtual power plant
 •  AC unbalanced and DC load management in multi-bus residential microgrid integrated with hybrid capacity resources
 •  Coordination of thermal/wind energies in power-to-gas process for cost/pollution abatement considering wind energy recovery
 •  Eco-Environmental Uncertain Management of Various Energy Hubs within a Microgrid Concentrated on Demand Response, Intelligent Parking Lots, and Power-to-Gas Unit Effects
 •  Eco-environmental planning of various energy storages within multi-energy microgrid by stochastic price-based programming inclusive of demand response paradigm
 •  Economic evaluation and energy/exergy analysis of PV/Wind/PEMFC energy resources employment based on capacity, type of source and government incentive policies: Case study in Iran
 •  Enhancement of power measurement using a modified method based on wavelet with preprocessing: electric arc furnace case study
 •  Event-based scheduling of industrial technical virtual power plant considering wind and market prices stochastic behaviors – A case study in Iran
 •  Grasshopper optimization algorithm for optimal load frequency control considering Predictive Functional Modified PID controller in restructured multi-resource multi-area power system with Redox Flow Battery units
 •  Hesitant fuzzy for conflicting criteria in multi-objective deployment of electric vehicle charging stations
 •  Modelling and Optimization of Channel Allocation for Power Line Communications Access Networks in the Presence of In-Line and In-Space Interference
 •  Optimal Design of Passive Filters Considering the Effect of Steinmetz Circuit Resonance under Unbalanced and Non-Sinusoidal Conditions
 •  Optimal PMU placement with uncertainty using Pareto method
 •  Optimal planning of multi‐energy microgrid with different energy storages and demand responsive loads utilizing a technical‐economic‐environmental programming
 •  Optimal power quality meters placement with consideration of single line and meter loss contingencies
 •  Power quality meters placement using seeker optimization algorithm for harmonic state estimation
 •  Power system harmonic reduction and voltage control using DFIG converters as an active filter
 •  Resilience-oriented adaptable microgrid formation in integrated electricity-gas system with deployment of multiple energy hubs
 •  Robust scenario-based concept for stochastic energy management of an energy hub contains intelligent parking lot considering convexity principle of CHP nonlinear model with triple operational zones
 •  Scenario-Based Reliability Assessment of Industrial Microgrids Considering Renewable Resources and Load Growth
 •  Simultaneous planning of energy carriers by employing efficient storages within main and auxiliary energy hubs via a comprehensive MILP modeling in distribution network
 •  Stochastic electrical energy management of industrial Virtual Power Plant considering time-based and incentive-based Demand Response programs option in contingency condition
 •  Stochastic profit-based scheduling of industrial virtual power plant using the best demand response strategy
 •  Strategy for demand side management effectiveness assessment via a stochastic risk‐based bidding approach in a multi‐energy microgrid containing combined cooling, heat and power and photovoltaic units
 •  جایابی اندازه گیرهای هارمونیکی به منظور تخمین حالت هارمونیکی با در نظر گرفتن عدم قطعیت‌های دوگانه در سیستم قدرت
 •  روش جدید برای جایابی و تعیین اندازه منابع تولید پراکنده در سیستم‌های توزیع با استفاده از الگوریتم ژنتیک
 •  روشی جدید در ارزیابی قابلیت اطمینان عرضه در میکروگریدهای صنعتی با در نظر گیری رشد بار و عدم قطعیت منابع تجدیدپذیر
 •  طراحی یک سیستم مدیریت انرژی برای یک ریزشبکه‌ صنعتی مبتنی بر منابع CHP از طریق برنامه‌ریزی تولید و پاسخ تقاضا
 •  کنترل بهینه فرکانس بار با استفاده از الگوریتم کلونی زنبور‌های عسل در سیستم‌های قدرت تجدید ساختار‌یافته شامل SMES

مقالات کنفرانسی

 • Definitive and Probabilistic Impact Assessment of Solar and Wind Power Generation on Reliability Improvement of Power System-Iran Case Study
 •  Design and Investigation of Single-Tuned Passive Filter in Distribution Networks Based on Pareto Optimal Fronts
 •  Determination of Solar Collectors Optimum Tilt Angle and Investigation of Its Effect
 •  Double contingency consideration in phasor measurement unit placement using MSFLA based on Pareto method
 •  Optimal PMU placement based on mean square error using differential evolution algorithm
 •  Phasor measurement units placement considering double contingency by differential evolution algorithm based on Pareto method
 •  Scheduling and Feasibility Study on the Penetration of Distributed Energy Resources in an Industrial Microgrid: National Iranian Copper Industries Co – Sarcheshmeh site Case Study
 •  State Estimation Application in Phasor Measurement Placement Considering Contingency Using Differential Evolution Algorithm Based on Pareto Method
 •  Stochastic energy management in a practical smart microgrid in Davarzan-Iran considering demand response with wind and PV power scenarios
 •  Synchronization of a microgrid with main network through static switch based on neural network controller
 •  ارائه شاخصی جدید برای ارزیابی پایداری دینامیک ولتاژ
 •  ارزیابی قابلیت اطمینان میکروگریدهای صنعتی با در نظرگیری رشد بار و عدم قطعیت منابع تجدیدپذیر
 •  تعیین بهینه پارامترهای فیلتر شکاف دار وفقی با استفاده از الگوریتم ژنتیک به منظور دستیابی به یک واحد سنکرونیزاسیون قوی در سیستم قدرت
 •  جایابی بهینه اندازه گیرها به منظور تخمین حالت هارمونیکی با استفاده از الگوریتم تکامل دیفرانسیلی
 •  روشی جدید برای سنکرونیزاسیون اجزای سیستم قدرت با استخراج دامنه و فاز با استفاده از تبدیل موجک و فیلتر FIR
 •  مکان یابی حسگرها در شبکه حسگر بی سیم با استفاده از مدل چندهدفه مبتنی بر روش بهینه پارتو
 •  کنترل بهینه فرکانس بار با پیشنهاد استفاده ترکیبی از ادوات FACTS در سیستم های قدرت چند ناحیه ای
 
روز
۹:۳۰ – ۷:۳۰
۱۱:۳۰ – ۹:۳۰
۱۱:۳۰-۱۳:۳۰
۱۴-۱۶
۱۶-۱۸
۱۸-۲۰
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه