شانزدهمین سالگرد حادثه دلخراش زلزله بم تسلیت باد

شانزدهمین سالگرد حادثه دلخراش زلزله پنجم دیماه 1382 ودر گذشت جمع زیادی از عزیزان وشهروندان بمی را تسلیت  ویاد وخاطره آنها را گرامی میداریم .

روابط عمومی دانشگاه