شرایط واگذاری و مقررات خوابگاه های دانشگاه صنعتی سیرجان (آیین نامه خوابگاه)