ششمین نشست شورای پژوهشی شهرستان و پنجمین نشست شورای مراکز رشد