شما طراح میدان ورودی دانشگاه باشید

دانشکده مهندسی عمران به نمایندگی از دانشگاه صنعتی سیرجان برگزار میکند:

مسابقه طراحی میدان ورودی و محورهای ترافیکی ورودی دانشگاه

آثار خود را به نشانی research.sirjantech@gmail.com ارسال نمایید.

آخرین مهلت ارسال آثار: پایان فروردین ماه 96