شورای پژوهش و امور فناوری دانشگاه

دکتر علیرضا نورمندی پور (رئیس شورا)

معاون آموزشی و پژوهشی و استادیار گروه آموزشی ریاضی و علوم کامپیوتر

anourmandip@sirjantech.ac.ir

دکتر نسرین دهگردی (دبیر شورا)

مدیریت پژوهش و امور فناوری و استادیار گروه آموزشی ریاضی و علوم کامپیوتر

n.dehgardi@sirjantech.ac.ir

دکتر امیر سالارپور (عضو شورا)

ریاست بخش و استادیار گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر

salarpour@sirjantech.ac.ir

دکتر محسن اسدی زیدآبادی (عضو شورا)

ریاست بخش و استادیار گروه آموزشی مهندسی عمران

m.asadi@sirjantech.ac.ir

دکتر احمد مشایخی (عضو شورا)

ریاست بخش مکانیک و دانشیار گروه آموزشی مهندسی مکانیک

ahmad.mashayekhi@yahoo.com

دکتر مرتضی جدید الاسلام (عضو شورا)

ریاست بخش و استادیار گروه آموزشی مهندسی برق

jadidoleslam@sirjantech.ac.ir

دکتر یامین سیاری (عضو شورا)

ریاست بخش و استادیار گروه آموزشی ریاضی و علوم کامپیوتر

ysayyari@gmail.com

دکتر علیرضا غنی زاده (عضو شورا)

مدیر مسئول انتشارات و دانشیار گروه آموزشی مهندسی عمران

ghanizadeh@sirjantech.ac.ir

دکتر حسین یاراحمدی (عضو شورا)

ریاست بخش و استادیار گروه آموزشی مهندسی شیمی

hyarahmadi@sirjantech.ac.ir

دکتر قاسم میرحسین خانی (عضو شورا)

دانشیار گروه آموزشی ریاضی و علوم کامپیوتر

gh.mirhosseini@sirjantech.ac.ir

دکتر محمد حسینی (عضو شورا)

دانشیار گروه آموزشی مهندسی مکانیک

hosseini@sirjantech.ac.ir

دکتر سعیده برزگر پاریزی (عضو شورا)

استادیار گروه آموزشی مهندسی برق

barzegarparizi@sirjantech.ac.ir