طرح جداسازی زباله های کاغذی از سایر زباله ها در دانشگاه صنعتی سیرجان آغاز شد

به همت مدیریت سبز دانشگاه صنعتی سیرجان و با هدف حفظ محیط زیست، منابع طبیعی و انرژی دانشگاه صنعتی سیرجان اقدام به تفکیک کاغذ از سایر زباله ها نموده است. جهت حفظ محیط زیست و فرهنگ سازی آن نیاز به همکاری جامعه دانشگاه صنعتی سیرجان می باشد. به زودی جمع آوری کاغذهای امتحانی از اساتید دانشگاه با تعبیه دستگاه کاغذ خوردکن صورت می پذیرد.