طرح دستیار فناوری تمدید شد

طرح دستیار فناوری تا 25 خرداد تمدید شد.