دانشگاه صنعتی سیرجان

طرح وزوایی - طرح شهید وزوایی (پشتیبانی از فعالیت های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیل کشور)

طرح شهید وزوایی (پشتیبانی از فعالیت های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیل کشور)

اطلاعیه ها

مشاهده آرشیو
اطلاعیه های دانشجویان جدید الورود - سال 1401
مشاهده اطلاعیه ها