درباره من

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: خواجه نصیرالدین طوسی

تماس با من
زمینه های تدریس

کارشناسی

  • دینامیک
  • مهندسی پل
  • بارگذاری
  • اصول مهندسی زلزله
  • روش اجزاء محدود
  • سمینار
  • کارآموزی
  • سازه های بتن آرمه 1
  • استاتیک و مقاومت مصالح
  • پروژه سازه های بتن ارمه
  • پروژه فولاد
  • مقاومت مصالح 1
  • سازه های بتن آرمه 2
  • پروژه تخصصی
  • پایان نامه

کارشناسی ارشد

  • سدهای بتنی
  • روش اجزاء محدود
  • پایان نامه
  • سمینار
 
طرح درس
سرپرستی پروژه ها و پایان نامه ها
 • نام دانشجو: پویا احمدی – عنوان پایان نامه: تعیین آرایش بهینه صفحات مستغرق به منظور کاهش عمق آبشستگی در اطراف پایه پل ها با استفاده از روش های بهینه سازی – مقطع: کارشناسی ارشد – سال: 1394
 •  نام دانشجو: حکیمه ربانی زاده – عنوان پایان نامه: قیاس عملکرد روش های عددی مختلف در تحلیل ترک مصالح ایزوتروپ در فضای دوبعدی – مقطع: کارشناسی ارشد – سال: 1394
 •  نام دانشجو: آسیه ادیبی – عنوان پایان نامه: تحلیل ترک در مصالح ارتوتروپیک با استفاده از روش عددی حجم محدود تطابقی – مقطع: کارشناسی ارشد – سال: 1394
 •  نام دانشجو: مینا شریفی سرآسیابی – عنوان پایان نامه: تحلیل دو بعدی ترک در مصالح االاستوپلاستیک با استفاده از روش عددی حجم محدود تطابقی – مقطع: کارشناسی ارشد – سال: 1394
 •  نام دانشجو: عدنان رستمی – عنوان پایان نامه: پیش بینی مسیر رشد ترک در پل های بتنی پیش تنیده – مقطع: کارشناسی ارشد – سال: 1394
 •  نام دانشجو: مژگان ایران نژادپاریزی – عنوان پایان نامه: تعیین موقعیت ترک در سدهای بتنی وزنی با استفاده از هوش مصنوعی – مقطع: کارشناسی ارشد – سال: 1395
 •  نام دانشجو: امیر نصیری اصل – عنوان پایان نامه: بررسی رفتار لرزه¬ای سدهای بتنی قوسی دارای میراگر لاستیکی با درنظرگرفتن اندرکنش سد-فونداسیون – مقطع: کارشناسی ارشد – سال: 1397
 •  نام دانشجو: محمد نریمان خواه – عنوان پایان نامه: بررسی عددی تأثیر روش ترکیبی پس¬خنک¬سازی و عایقکاری در کاهش تنش حرارتی در سازه¬های بتن¬حجیم – مقطع: کارشناسی ارشد – سال: 1397
 
مقالات

مقالات ژورنالی

 •  2D Linear Galerkin finite volume analysis of thermal stresses during sequential layer settings of mass concrete considering contact interface and variations of material properties Part 2: Stress Analysis
 •  2D Linear Galerkin finite volume analysis of thermal stresses during sequential layer settings of mass concrete considering contact interface and variations of material properties, Part 1: Thermal analysis
 •  A Proposed Damping Coefficient of Quick Adaptive Galerkin Finite Volume Solver for Elasticity Problems
 •  An efficient automatic adaptive algorithm for cohesive crack propagation modeling of concrete structures using matrix-free unstructured Galerkin Finite Volume Method
 •  Comparison of different numerical methods for calculating stress intensity factors in analysis of fractured structures
 •  GFV solution on UTE mesh for transient modeling of concrete aging effects on thermal plane strains during construction of gravity dam
 •  Performance investigation on a new solar air heater using phase change material/expanded metal mesh composite as heat storage unit: An experimental study
 •  Performance study on a new solar air heater with integrated phase change materials and external recycle: A numerical and experimental study
 •  Sequential computations of two-dimensional temperature profiles and thermal stresses on an unstructured triangular mesh by GFVM method
 •  Study on effects of wind velocity on thermal efficiency and heat dynamics of pavement solar collectors: An experimental and numerical study
 •  حذف نیکل و کادمیوم توسط جاذبهای دیاتومیت، سیلت، ساقه آفتابگردان و سیمان (اجزاء تشکیل دهنده بتن سبز)

مقالات کنفرانسی

 •  Solution of Plane Elasticity Problems Using Adaptive Galerkin Finite Volume Method
 •  آنالیز شکست سازه های الاستیک با روش حجم محدود تطبیقی
 •  بررسی عددی تأثیر گروه صفحات مستغرق بر میزان آبشستگی پایه پل با استفاده از نرم افزار SSIIM
 •  بررسی کارآیی ترکیبات معدنی و ضایعات گیاهی بر مقاومت بتن سبز
 •  روش حجم محدود تطابقی برای محاسبه ضرایب شدت تنش در مصالح اورتوتروپ
 •  شبیه سازی عددی میدان جریان در اطراف گروه صفحات مستغرق
 •  قیاس روش های عددی حجم محدود و اجزاء محدود تطابقی مستقیم و تکرارشونده در حل مسائل الاستیک
 •  قیاس روشهای عددی حجم محدود تطابقی و اجزاءمحدود تطابقی در محاسبه ضرایب شدت تنش
روز
۹:۳۰ – ۷:۳۰
۱۱:۳۰ – ۹:۳۰
۱۱:۳۰-۱۳:۳۰
۱۴-۱۶
۱۶-۱۸
۱۸-۲۰
شنبه
سدهای بتنی (E16)
سازه های بتن آرمه 2 (E16)
مقاومت مصالح 1 (E12)
یکشنبه
مقاومت مصالح 1 (E11)
سازه های بتن آرمه 1 (E11)
دوشنبه
سدهای بتنی (مرکز نرم افزاری 1)
سازه های بتن آرمه 2 (E11)
سه شنبه
سازه های بتن آرمه 1 (E11)
مقاومت مصالح 1 (C22)
پروژه فولاد ()
پروژه سازه های بتن ارمه ()
چهارشنبه