درباره من
 • – دانشگاه محل فارغ التحصیلی: دانشگاه شهید چمران اهواز
تماس با من
زمینه های تدریس

کارشناسی

 • ع فتوگرامتری 1
 • فتوگرامتری 1
 • الکترونیک_فاصله یاب
 • عملیات کارتوگرافی اتوماتیک
 • کارتوگرافی اتوماتیک
 • عملیات فتوگرامتری 2
 • دستگاههای پیشرفته ونرم افزارهای نقشه برداری
 • کاداستر 1
 • فتوگرامتری 2
 • پروژه سازه های بتن ارمه
 • پروژه فولاد
 • ع مبانی کارتوگرافی
 • مبانی کارتوگرافی
 • سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS
 • کارآموزی
 • اردوی کارورزی
 • مبانی GIS و کاربرد آن در منابع آب
 • فتوگرامتری1وعملیات
 • دورکاوی کاربردی
 • فتوگرامتری 2 و عملیات
 • کارتوگرافی اتوماتیک وعملیات
 • مبانی کارتوگرافی و عملیات
 • نقشه برداری 1و عملیات
 • پروژه تخصصی
 • نقشه برداری ژئودتیک
 • مهندسی پی
 • ژئودزی فیزیک
 • نقشه برداری کارگاهی
 • ژئودزی 2 و محاسبات
 • مقاومت مصالح 2
 • مبانی GIS درمهندسی عمران
 • اصول مدیریت در نقشه برداری
 • سیستمهای اطلاعات جغرافیایی(GIS)
 • فتوگرامتری 1و عملیات
 • کارتو گرافی اتوماتیک وعملیات
 • مبانی فتوگرامتری
 • عملیات مبانی فتوگرامتری
 • مبانی نقشه برداری
 • سیستم اطلاعات مکانی
 • عملیات سیستم اطلاعات مکانی
 • نقشه برداری 2 و عملیات
 • سنجش از دور
 • نقشه برداری 1 و عملیات
 • تحلیل های مکانی
 • عملیات تحلیل های مکانی
 • ع نقشه برداری 1
 • پروژه
 • کاربرد سیستم اطلاعات مکانی
 • نقشه برداری ساختمانی و ثبتی و عملیات
 • مدیریت پروژه
 • سرشکنی
 • فتوگرامتری تحلیلی
 • ژئودزی هندسی
 • مصالح ساختمانی
 • فتوگرامتری3وعملیات
 • نقشه برداری ژئودتیک و تحلیل شبکه های کنترل
 • عملیات نقشه برداری ژئودتیک و تحلیل شبکه های کنترل
 • نقشه برداری 1
 • نقشه برداری
 • عملیات نقشه برداری
 •  
مقالات

مقالات ژورنالی

 •  Evaluation of human-oriented transport in city hall transportation projects approach to sustainable Case Study of the Kerman city hall
 •  ارزیابی آسیب‌پذیری لرزه‌ای شبکه حمل و نقل با تأکید بر معیارهای مقاومت زمین و طراحی مسیر‌های امداد و نجات
 •  ارزیابی توان شبکه معابر شهری و طراحی مناسب ترین شبکه هندسی معابر با رویکرد مدیریت بحران با استفاده از GIS
 •  ارزیابی سازگاری کاربری اراضی براساس مدل GIS-AHP و بررسی الگوی توزیع کاربری ها و تأثیرات آن ها بر کیفیت زندگی شهری (مطالعه موردی: بافت قدیم شهر کرمان)
 •  ارزیابی شدت تخریب اراضی غرب و شمال غرب خوزستان با استفاده از روش مدالوس
 •  ارزیابی مراکز درمانی امدادی با استفاده از GIS
 •  استفاده از GIS در ارتقای صنعت گردشگری شهر کرمان
 •  بررسی شدت بیابان زایی با استفاده از مدل مدالوس (مطالعة موردی: اراضی غرب اهواز)
 •  بررسی و ارزیابی روند تغییرات سطح زیر کشت پسته و پیشبینی آن با استفاده از مدل زنجیره مارکوف
 •  بهبود طبقه‌بندی تصاویر ابرطیفی با بکارگیری یک روش نوین برآورد طیف‌های بازتابندگی مرجع
 •  تحلیل فضایی کاربری فضای سبز منطقه یک شهر کرمان با استفاده از ماتریس کیفی چهارگانه
 •  معرفی روشی برای تهیة نقشه و ابزار تفکیک خودکار املاک در اراضی مسکونی شهرها
 •  مکا نیابی احداث اسکان اضطراری شهر کرمان با استفاده از GIS
 •  پهنه بندی آسیب پذیری ساختمان های شهر کرمان در مقابل زلزله با استفاده از GIS
 •  پهنه بندی آسیب پذیری شهر کرمان بر اساس اصول پدافند غیرعامل
 •  پهنه بندی تخریب اراضی محدوده شهر کرمان بر اثر توسعه شهری – صنعتی (بیابان زایی تکنوژنیکی) با استفاده از GIS
 •  کاربرد سنجش از دور و GIS در بررسی پوشش گیاهی
 •  

مقالات کنفرانسی

 •  استفاده از مهندسی معکوس در اندازه گیری های دقیق بوردهای الکترونیکی
 •  بررسی تغییرات پوشش گیاهی با استفاده از دورکاوی و سیستم اطلاعات مکانی (مطالعه موردی:شهر سیرجان)
 •  بررسی رفتار دینامیکی تیرها تحت بارهای متحرک
 •  تقسیم بندی خودکار املاک شهری با استفاده از GIS
 •  تهیه و مدیریت نقشه های کاداستر با استفاده از GIS
 •  تهیه نقشه بیابانزایی اراضی با استفاده از سنجش از دور و GIS
 •  تهیه نقشه تغییرات کاربری اراضی با استفاده از سنجش از دور و GIS
 •  تهیه نقشه پهنه بندی تخریب منابع خاک با استفاده از سنجش از دور و GIS
 •  تهیه نقشه پهنه‌بندی تخریب اراضی پوشش گیاهی با استفاده GIS-IHWP
 •  تهیه نقشه گردشگری شهر کرمان بصورتWEB GIS
 •  جایابی احداث فضای سبز شهری با استفاده از GIS (مطالعه موردی: شهر سیرجان)
 •  رتبه بندی مناطق مستعد احداث سد زیر زمینی
 •  مدیریت منابع آبی با استفاده از سنجش از دور و GIS
 •  منشایابی گرد و غبارهای غرب کشور با استفاده از سنجش از دور
 •  مکان یابی ایستگاه های آتش نشانی در شهرها با استفاده از سیستم های اطلاعات مکانی( GIS)
 •  مکان یابی نیروگاه های گازی با استفاده از منطق فازی در محیط GIS (منطقه مورد مطالعه: شهرستان رفسنجان)
 •  مکان یابی کتابخانه عمومی با استفاده از منطق فازی و سیستم اطلاعات مکانی
 •  مکانیابی مراکز بهداشتی – درمانی شهر سیرجان با استفاده از روش ارزیابی چندمعیاریAHP
 •  نظارت بر رطوبت سطح زمین با استفاده از شاخص NMDI
 •  پایش تغییرات انتشار گاز منواکسید کربن در دو بازه زمانی فروردین ماه 1398 و 1399 در پی شیوع ویروس کووید – 19 با استفاده از تصاویر ماهوارهSentinel-5p TROPOMI
 •  پیش بینی تغییرات پوشش گیاهی با استفاده از سنجش از دور و GIS
 •  کاربرد روش های میانیابی در برآورد مکانی استخراج مواد معدنی( مطالعه موردی: استان کرمان)
 •  
روز
۹:۳۰ – ۷:۳۰
۱۱:۳۰ – ۹:۳۰
۱۱:۳۰-۱۳:۳۰
۱۴-۱۶
۱۶-۱۸
۱۸-۲۰
شنبه
فتوگرامتری تحلیلی (E12)
نقشه برداری ساختمانی و ثبتی و عملیات (E17)
یکشنبه
مبانی فتوگرامتری (E12)
نقشه برداری 1و عملیات – نقشه برداری (E13)
دوشنبه
مبانی فتوگرامتری (E12)
ژئودزی هندسی (E13)
سه شنبه
مبانی فتوگرامتری (E13)
نقشه برداری ساختمانی و ثبتی و عملیات ()
چهارشنبه
ژئودزی هندسی (E12)
نقشه برداری 1و عملیات – عملیات نقشه برداری ()
مصالح ساختمانی (E13)