دانشگاه صنعتی سیرجان

thumb - عصر دانشگاه، گاهنامه دانشگاه صنعتی سیرجان - عملکرد سه ساله دانشگاه

عصر دانشگاه، گاهنامه دانشگاه صنعتی سیرجان – عملکرد سه ساله دانشگاه

عصر دانشگاه

گاهنامه دانشگاه صنعتی سیرجان

عملکرد سه ساله دانشگاه در سال های 1397 و 1398 و 1399

صاحب امتیاز: معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی سیرجان

مدیر مسئول: رئیس اداره فوق برنامه

سردبیر: صدیقه رضوی کارآموز

تصویربردار: روح الله زیدآبادی

طراحی و گرافیک: فاطمه قلی پور

 

برای دریافت اینجا کلیک کنید.

اطلاعیه های دانشجویان جدید الورود - سال 1401
مشاهده اطلاعیه ها