درباره من
 • دانشگاه محل فارغ التحصیلی: دانشگاه یزد
تماس با من
زمینه های تدریس

کارشناسی

  • فیزیک 1
  • فیزیک
  • فیزیک 2
  • الکترومغناطیس
  • فیزیک مکانیک و حرارت
  • فیزیک الکترومغناطیس نور
  • فیزیک پایه 1
  • مکانیک تحلیلی1
  • مبانی استاندارد واندازه گیری
  • آز فیزیک پایه 4
  • مکانیک تحلیلی2
  • ریاضی فیزیک1
  • فیزیک پایه 4
  • الکترو مغناطیس 1
  • فیزیک پایه 2
  • ریاضی فیزیک2
  • الکترو مغناطیس 2
  • تقارن و نظریه گروه ها
  • مکانیک کوانتومی 1
  • ریاضی فیزیک3
  • پروژه
  • مکانیک کوانتومی 2
  • ترمودینامیک و مکانیک آماری 1
  • نظریه نسبیت
  • ترمودینامیک و مکانیک آماری 2
  • زبان تخصصی
 
طرح درس
مقالات

مقالات ژورنالی

 • A novel approach to entanglement dynamics of two two-level atoms interacting with dissipative cavities
 •  Controlling qubit–photon entanglement, entanglement swapping and entropic uncertainty via frequency modulation
 •  Dissipative entanglement swapping in the presence of detuning and Kerr medium: Bell state measurement method
 •  Dynamics and protecting of entanglement in two-level systems interacting with a dissipative cavity: the Gardiner–Collett approach
 •  Dynamics and protection of entanglement in n -qubit systems within Markovian and non-Markovian environments
 •  Enforcing dissipative entanglement by feedback
 •  Entanglement dynamics of moving qubits in a common environment
 •  Entanglement protection of classically driven qubits in a lossy cavity
 •  Entanglement swapping between dissipative systems
 •  Multipartite stationary entanglement generation in the presence of dipole-dipole interaction in an optical cavity
 •  Optimal feedback control of two-qubit entanglement in dissipative environments
 •  Quantum Zeno and anti-Zeno effects on the entanglement dynamics of qubits dissipating into a common and non-Markovian environment
 •  Qubit movement-assisted entanglement swapping
 •  The effect of classical driving field on the spectrum of a qubit and entanglement swapping inside dissipative cavities
 •  The entangling power of a glocal dissipative map
 •  Universal feedback control of two-qubit entanglement
 •  f-Deformed Squeezed Vacuum and First Excited States, Their Superposition and Corresponding Nonclassical Properties

مقالات کنفرانسی

 • اثر محیط غیرخطی کِر در تبادل درهم‌تنیدگی بین دو اتم دوترازی
 •  اثرهای کوانتومی زِنو و پادزِنو بر دینامیک درهم‌تنیدگی مجموعه‌ای از کیوبیت‌ها در محیط اتلافی مشترک
 •  تبادل درهمتنیدگی با استفاده از رهیافت پرش کوانتومی
 •  تبادل درهم‌تنیدگی بین سامانه‌های اتمی در حضور اتلاف
 •  حالت‌های خلاء و برانگیخته‌ی چلانده‌ی تغییرشکل‌یافته، برهم‌نهی آنها و ویژگی‌های غیرکلاسیکی متناظر
 •  دینامیک درهم‌تنیدگی دو اتم دوترازی درحال برهم‌کنش با دو کاواک در حضور اتلاف
 •  دینامیک درهم‌تنیدگی مجموعه‌ای از کیوبیت در برهم‌کنش با کاواک اتلافی
 
طرح های پژوهشی
نام فارسی
نام انگلیسی
طرح راه‌اندازی آزمایشگاه فیزیک پایه 3
Physics Lab 3
روز
۹:۳۰ – ۷:۳۰
۱۱:۳۰ – ۹:۳۰
۱۱:۳۰-۱۳:۳۰
۱۴-۱۶
۱۶-۱۸
۱۸-۲۰
شنبه
الکترو مغناطیس 2 (E17)
نظریه نسبیت (S13)
الکترومغناطیس – فیزیک الکترومغناطیس نور (N14)
یکشنبه
دوشنبه
الکترو مغناطیس 2 (E17)
الکترومغناطیس (S13)
نظریه نسبیت – فیزیک الکترومغناطیس نور (N13)
سه شنبه
چهارشنبه