روز
۷:۳۰ – ۹:۳۰
۹:۳۰ – ۱۱:۳۰
۱۱:۳۰-۱۳:۳۰
۱۴-۱۶
۱۶-۱۸
۱۸-۲۰
شنبه
معادلات دیفرانسیل (EN21)
مبانی آنالیز عددی (EN21)
یکشنبه
محاسبات عددی (EN21)
نظریه معادلات دیفرانسیل عادی (EN21)
دوشنبه
معادلات دیفرانسیل (EN21)
مبانی آنالیز عددی (EN21)
سه شنبه
محاسبات عددی (EN21)
نظریه معادلات دیفرانسیل عادی (EN21)
چهارشنبه