فراخوان انتخابات کانون های فرهنگی هنری، اجتماعی و مذهبی