فراخوان جذب سرباز امریه جهت آزمایشگاه های بخش مهندسی مکانیک